Baromfi Termék Tanács
HU, de tojás! Az Európai Bizottság adatai az európai baromfipiacról BTT-MOL együttműködés Víziszárnyas-termékek előállításának kódexe Sigillanda tojásbélyegzők MBH Bank - Agrárcentrum Agrármarketing Centrum

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

A honlap a Baromfi Termék Tanács a Baromfi- és Tojástermelők Szövetsége (továbbiakban: BTT) (székhely: 1094 Budapest, Páva u. 8., adószám: 18068241-2-41, Nyilvántartásba vételi szám: Fővárosi Bíróság 4016) tulajdona.

Adatvédelem

Ön a honlapot általában ingyenesen és anélkül látogathatja, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. A honlap egyes részeit regisztráció nélkül látogathatja, és az ott elérhető szolgáltatásokat ingyenesen veheti igénybe. A honlap meghatározott részeihez való hozzáférés azonban BTT-tagsághoz és regisztrációhoz kötött.

Ön a szükséges regisztráció (Tagság és honlap) során személyes adatoknak minősülő információkat is - jogszabályi kötelezettség nélkül, önkéntesen - átad számunkra. A BTT mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait maradéktalanul betartva kezeli és tartja nyilván az Ön és cége adatait. Csak azokat az adatokat tartjuk nyilván, melyek nyilvántartására Ön előzetesen felhatalmazását adta, és olyan terjedelemben, amíg a szolgáltatás zavartalan nyújtásához ezek elengedhetetlenül szükségesek. A regisztráció során tudomásunkra jutott személyes és céges adatait semmilyen körülmények között nem tesszük - az Ön előzetes, kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül - harmadik személy számára hozzáférhetővé, kivéve, ha jogszabály ezt kötelezővé teszi. Az Ön által megadott adatok biztonságos tárolásáról, kezeléséről gondoskodunk és kívánságára tájékoztatjuk Önt a személyes és céges adatainak kezelésével kapcsolatban. Önnek lehetősége van továbbá a kezelt személyes adatait ellenőrizni, kérheti azok helyesbítését, törlését valamint az adatkezelés megszüntetését, illetőleg meghatározott adatkezelési műveletekre való korlátozását.

Önnek ugyancsak lehetősége van tiltakozni a személyes adatok kezelése ellen, továbbá élni a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény („Avtv.”) 17.§-ában biztosított jogérvényesítés lehetőségével.

A honlap védett részéhez csak azok a regisztrált BTT-tagok férnek hozzá, akik rendszeresen és folyamatosan adatot szolgáltatnak a BTT számára, valamint teljesítik az egyéb alapszabályban rögzített kötelezettségeket. A regisztrált tagok csak saját adataikhoz, illetve az összesített adatsorokhoz férnek hozzá. A honlap védett részének látogatásával – a BTT- és a honlapregisztrációval - Ön elfogadja, hogy a BTT alapszabályában lefektetett kötelezettségeket maradéktalanul teljesíti. Amennyiben az alapszabály valamely pontját Ön megszegi, a BTT jogosult a honlap védett részéhez való hozzáférés korlátozására, törlésére.

Szerzői jogok

A honlapon található tartalom a BTT szellemi tulajdonát képezi. Ennek alapján A BTT fenntart minden olyan jogot - így különösen a tulajdonosi és a szerzői jogi védelem alapján fennálló jogait - amelyet kifejezetten nem ruházott át. A honlap tartalma a BTT-vel írásban megkötött eltérő megállapodás hiányában az alábbiak szerint használható fel.

A honlap tartalmát Ön szabadon felhasználhatja saját ügyeinek intézésére, saját szervezeti keretein belül, a belőle nyert információkból harmadik személy részére azonban szolgáltatást nem nyújthat, üzletszerű tevékenységet ezekkel nem végezhet, azt nem publikálhatja, a honlap tartalmából adatbázist nem hozhat létre, kivéve, ha ehhez előzetesen a BTT írásbeli kifejezett hozzájárulását adta. A honlap egyes részeit kizárólag saját felhasználás céljából a merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, ám ebben az esetben sem válik jogosulttá a honlap így többszörözött részének a terjesztésére, fénymásolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

A BTT fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori tartalmát korlátozás, értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

Amennyiben Ön a saját honlapján a BTT honlapjára (vagy annak bármelyik elemére) mutató linket kíván elhelyezni, azt kizárólag a BTT előzetes írásbeli hozzájárulásával, az abban szereplő feltételek maradéktalan betartásával teheti meg. Amennyiben szeretné honlapján elhelyezni a BTT honlapjára mutató linket, keresse munkatársunkat:

Dr. Csorbai Attila
igazgató

Felelősség korlátozása

A BTT a honlapon található tartalomért a felelősségét az alábbiak szerint korlátozza.

A BTT szavatolja, hogy a honlapon található tartalom teljes mértékig összhangban van a hatályos magyar jogszabályokban foglalt rendelkezésekkel - különös tekintettel az adatvédelmi jogszabályokra. Valamennyi honlapon található adat nyilvános, bárki számára hozzáférhető, ezért annak megjelenítéséhez harmadik személy hozzájárulása nem szükséges. (A honlapon a regisztrált használó csak saját cége adatait és összesített adatokat lát.)

A BTT a honlap adattartalmának hitelessége és pontossága érdekében mindent tőle telhetőt elkövet, és a lehető legnagyobb körültekintéssel jár el. A BTT többek között,  de nem kizárólag a tartalom létrehozásához felhasznált forrásanyagok hibájáért, azok pontosságáért, időszerűségéért, megalapozottságáért stb,  illetve mindazon bekövetkező kárért, amelyeknek alapja a szolgáltatott adatok valóságtartalma vagy helyessége mindennemű felelősséget kizár. A webhelyről vagy a webhelyen keresztül letöltött és megszerzett információkat a felhasználó kizárólag a saját kockázatára tölti le, használja fel.

A BTT semmilyen felelősséget nem vállal a honlap tartalmának teljességéért, bárminemű felhasználásából esetlegesen bekövetkező, ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért.

Nem vállalunk semmilyen felelősséget a webhely tartalmával, az ott illetve azon keresztül elérhető adattal, információval, nyilatkozattal kapcsolatban, így, azok, érvényességét, teljességét, valamely célra való alkalmasságát, megbízhatóságát, megalapozottságát, stb. illetően sem. A webhelyen lévő nyilatkozataink, kijelentéseink nem minősülnek kötelezettségvállalásnak. A BTT honlapja harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra mutató linkeket is tartalmaz, amelyek tartalmáért a BTT semmiféle felelősséget nem vállal.

Tevékenységünk során különös figyelmet fordítunk az alábbi jogszabályok maradéktalan betartására.

  • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
  • 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
  • 1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről
  • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
  • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

Védjegyeink

Magyar Baromfi Koronás Tojás
Tojáskihívás
Tojásos ételek
Végy egy tojást! - Tojásos fogások
A tojás maga a csoda - Tojás kisokos
Impresszum | Jogi és adatvédelmi nyilatkozat